منابع تحقيق کارشناسي و کارشناسي ارشدبا توجه به نقش و اهميت نيروي منابع انساني به‌عنوان يکي از سرمايه‌هاي اصلي سازمان‌ها بايد گفت اثربخشي اين سرمايه در پرتو فراهم‌کردن محيط کار مناسب و زمين? ارتباط و همکاري با ديگر اعضاي سازمان و مشارکت در امور و مسائل مربوط به سازمان است؛ درنتيجه پژوهش حاضر با هدف بررسي رابط? رهبري خدمتگزار و معنويت در محيط کار با سرماي? اجتماعي انجام شده است. نتايج الگويابي معادلات ساختاري نشان داد اثر مستقيم رهبري خدمتگزار بر معنويت در محيط کار، مثبت و معنادار است. به همين جهت هدف از پژوهش حاضر بررسي نقش رهبري خدمتگزار در ايجاد جو اخلاقي در سازمان‌هاي ورزشي با ميانجي‌گري اعتماد به رهبر و عدالت سازماني بود. نتايج تجزيه و تحليل داده ها نشان داد که بين سبک رهبري اخلاقي و عدالت سازماني ادراک شده با سکوت سازماني کارکنان دانشگاه اروميه همبستگي معناداري وجود دارد. نتايج مدل يابي معادلات ساختاري نشان داد که سبک رهبري اخلاقي بر عدالت سازماني ادراک شده اثر مثبت و بر سکوت سازماني اثر منفي دارد.


رهبري خدمتگذار
به عنوان يک رهبر خدمتگزار شما در وهله‌ي اول يک خدمت‌گزار هستيد و قبل از اينکه خود را در نظر بگيريد بايد به فکر نيازهاي ديگران، به ويژه اعضاي تيم‌تان باشيد. ديدگاه ديگران را در نظر بگيريد و آن را تصديق کنيد و از آنها حمايت کنيد تا کارشان را به خوبي انجام بدهند و به اهداف شخصي خود نيز دست يابند. در زمان‌هاي مناسب آنها را در تصميم‌گيري‌هايتان شرکت دهيد و احساس مسئوليت و تعلق خاطر را درون تيم خود ايجاد کنيد. اين موارد منجر مي‌شود تا افراد بيشتر درگير کار خود شوند و تلاش بيش‌تري داشته باشند. اعتماد بيش‌تري بين شما و آنها ايجاد شود و ارتباطي قوي با سهامداران و اعضاي تيم‌تان داشته باشيد. همچنين منجر به افزايش نوآوري در مجموعه‌ي شما مي‌شود.رهبري خدمتگزار به جهت ويژگي‌هاي منحصر به فرد مؤثرترين رويکرد رهبري براي ايجاد و توسعه جو اخلاقي در سازمان‌هاي ورزشي است. به همين جهت هدف از پژوهش حاضر بررسي نقش رهبري خدمتگزار در ايجاد جو اخلاقي در سازمان‌هاي ورزشي با ميانجي‌گري اعتماد به رهبر و عدالت سازماني بود. پژوهش حاضر با روش تحقيق توصيفي – از نوع مدل معادلات ساختاري انجام شد. نمونه آماري برابر با جامعه (138=N=n)که شامل کليه کارمندان ادارات ورزش و جوانان شهرستان‌هاي استان کردستان بود. از پرسشنامه‌هاي استاندارد، رهبري خدمتگزار ون‌دريندونک و نايتجن(2011)، عدالت سازماني گولکويت(2001)، اعتماد رابينسون(2012) و جو اخلاقي وانگ و هسي(2012) استفاده شد، روايي صوري و محتوايي پرسشنامه‌ها به وسيله متخصصان و همساني دروني آنها از طريق آلفاي کرونباخ(به ترتيب برابر با 84/0، 80/0، 92/0 و 85/0) و از تحليل عاملي تأييدي براي روايي سازه‌هاي آن و براي تحليل داده‌ها از مدل معادلات ساختاري استفاده گرديد.


منبع : مقاله مدل ويژگي هاي رهبري خدمتگزار


اين پژوهش از نوع تطبيقي بوده که در آن ويژگيهاي رهبري خدمتگزار از ديدگاه انديشمندان غربي با ديدگاه هاي حضرت علي (ع) مورد مقايسه قرار گرفته است. يافته هاي پژوهش نشان مي دهد که حضرت علي (ع) نه تنها ويژگي هاي چنين رويکرد رهبري را همواره به ساير مديران و رهبران توصيه نموده اند بلکه خود داراي اين ويژگيها بوده اند. اين رويکرد جديد در رهبري مي تواند از زواياي مختلف، نقطه تبادل افکار و بررسي علمي محققان قرار گيردهدف از انجام اين تحقيق، بررسي ارتباط سبک رهبري خدمتگزار با خلاقيت کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان لرستان مي­باشد. نتايج تحقيق نشان مي­ دهد که: ضريب همبستگي بين سبک رهبري خدمتگزار و خلاقيت کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان لرستان در سطح 05 /0 p< برابر 38/0 مي­ باشد که اين آمار نشان­ دهندة ارتباط مثبت و معنادار بين اين دو متغير است. در ا?ن تأث?ر رهبري خدمتگزار بر هشت متغ?ر رفتاري اعضاي ه?ئت علم? و کارکنان دانشگاه زنجان آزمون شده است.


رهبري خدمتگذار


در خصوص رهبري رويکردهاي گوناگوني وجود دارد. يکي از اين رويکرد ها که به تازگي مورد توجه صاحب نظران حوزه مديريت قرارگرفته «رهبري خدمتگزار» است. هدف اين رويکرد ايجاد بهبود در رهبري سازمانها و جوامع مي باشد. رهبران موثر مشتاق خدمتگزاري هستند. آنان داراي ويژگيهايي چون همدلي، دورانديشي، گوش دادن موثر و . مي باشند. در بين همه رهبران بزرگ، شايد کمتر کسي مانند امام علي (ع) را بتوان نام بردکه نمونه عملي يک رهبر خدمتگزار باشد. هدف پژوهش حاضر تعيين مولفه هاي رهبري خدمتگزار از ديدگاه انديشمندان غربي، جستجوي اين ويژگيها در گفتار و رفتار حضرت علي (ع) و طراحي مدل رهبري خدمتگزار بر اساس الگوي عملي رفتار و گفتار ايشان بوده است. اين پژوهش از نوع تطبيقي بوده که در آن ويژگيهاي رهبري خدمتگزار از ديدگاه انديشمندان غربي با ديدگاه هاي حضرت علي (ع) مورد مقايسه قرار گرفته است. يافته هاي پژوهش نشان مي دهد که حضرت علي (ع) نه تنها ويژگي هاي چنين رويکرد رهبري را همواره به ساير مديران و رهبران توصيه نموده اند بلکه خود داراي اين ويژگيها بوده اند. ساير يافته هاي اين پژوهش حاکي از آن است که آن حضرت به غير از ويژگيهاي رهبري خدمتگزار که از سوي انديشمندان غربي مطرح شده است، داراي ويژگيهاي ديگري چون ساده زيستي، اعتماد به نفس، صبر و استقامت، اشاعه معنويت، عدالت، نفوذ بر قلوب، خوش برخوردي، دوستي، برادري و . مي باشند. اين رويکرد جديد در رهبري مي تواند از زواياي مختلف، نقطه تبادل افکار و بررسي علمي محققان قرار گيردهدف از انجام اين تحقيق، بررسي ارتباط سبک رهبري خدمتگزار با خلاقيت کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان لرستان مي­باشد.


منبع : مقاله نظريه هاي رهبـــري خدمتگزار


در واقع همان‌طور که هر مملکتي براي اداره، نياز به يک حاکم يا رئيس دارد، خانه هم رئيس مي‌خواهد. يعني رياست خانه بر عهده مرد است و تأمين حوايج و نياز‌هاي زندگي هم وظيفه اوست. از سوي ديگر، خانه با رياست تنها اداره نمي‌شود و نظير مملکت که نياز به اداره داخلي دارد، خانه هم مدير و مدبر مي‌خواهد و مديريت داخلي خانه بر عهده زن است. به بيان ديگر، اگر زني از مهر شوهرش برخوردار نباشد، نمي‌تواند فرزندان خود را از مهرمادري سيراب کند. «اگر در زندگي محبت باشد، سختي‌هاي بيرون خانه آسان و رابطه ي انساني بر اساس محبت تنظيم مي‌گردد. همه ي اينها مي‌تواند نشانه‌هايي از رفتار محبت آميز باشد، اما محبت يک مرام تربيتي و شيوه ي زندگي است. رفتار محبت آميز، رفتاري است همراه با ايثار، قرباني کردن هوس‌ها و کشش‌هاي نفساني، فداکردن ميل‌ها و منفعت ها، تحمل سختي‌ها و لب فروبستن ها، سوختن و روشني بخشيدن.


براي ورود به مبحث خانواده، اگر خانه را به يک کشور تشبيه کنيم، اشتباه نکرده‌ايم؛ زيرا اداره خانه، در مقياسي کوچک‌تر، شبيه به اداره يک کشور است و از جهاتي اداره يک خانه کوچک، ظريف‌تر و دقيق‌تر از اداره يک کشور پهناور خواهد بود.


محبت در خانواده


در واقع همان‌طور که هر مملکتي براي اداره، نياز به يک حاکم يا رئيس دارد، خانه هم رئيس مي‌خواهد. قرآن کريم، مرد را رئيس و قوام خانواده مي‌داند و مي‌فرمايد: «الرجال قوامون علي النساء بما فضل‌الله بعضهم علي‏ بعض و بما أنفقوا»1


يعني رياست خانه بر عهده مرد است و تأمين حوايج و نياز‌هاي زندگي هم وظيفه اوست. از سوي ديگر، خانه با رياست تنها اداره نمي‌شود و نظير مملکت که نياز به اداره داخلي دارد، خانه هم مدير و مدبر مي‌خواهد و مديريت داخلي خانه بر عهده زن است.


منبع : مقاله محبت در خانواده


آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

ترجمه مقاله ترجمان جهانم بیو -سایت تفریحی و سرگرمی بهترین مرجع فروش پروژه و ... highwebdesign زبان انگليسي و دلنوشته هاي دخترك بهار powerpointdl poonehikplus کانون قرآن عترت دانشگاه آزاد اسلامی تفرش golbargecyas رفاقت به سبک شهید