با توجه به نقش و اهميت نيروي منابع انساني به‌عنوان يکي از سرمايه‌هاي اصلي سازمان‌ها بايد گفت اثربخشي اين سرمايه در پرتو فراهم‌کردن محيط کار مناسب و زمين? ارتباط و همکاري با ديگر اعضاي سازمان و مشارکت در امور و مسائل مربوط به سازمان است؛ درنتيجه پژوهش حاضر با هدف بررسي رابط? رهبري خدمتگزار و معنويت در محيط کار با سرماي? اجتماعي انجام شده است. نتايج الگويابي معادلات ساختاري نشان داد اثر مستقيم رهبري خدمتگزار بر معنويت در محيط کار، مثبت و معنادار است. به همين جهت هدف از پژوهش حاضر بررسي نقش رهبري خدمتگزار در ايجاد جو اخلاقي در سازمان‌هاي ورزشي با ميانجي‌گري اعتماد به رهبر و عدالت سازماني بود. نتايج تجزيه و تحليل داده ها نشان داد که بين سبک رهبري اخلاقي و عدالت سازماني ادراک شده با سکوت سازماني کارکنان دانشگاه اروميه همبستگي معناداري وجود دارد. نتايج مدل يابي معادلات ساختاري نشان داد که سبک رهبري اخلاقي بر عدالت سازماني ادراک شده اثر مثبت و بر سکوت سازماني اثر منفي دارد.


رهبري خدمتگذار
به عنوان يک رهبر خدمتگزار شما در وهله‌ي اول يک خدمت‌گزار هستيد و قبل از اينکه خود را در نظر بگيريد بايد به فکر نيازهاي ديگران، به ويژه اعضاي تيم‌تان باشيد. ديدگاه ديگران را در نظر بگيريد و آن را تصديق کنيد و از آنها حمايت کنيد تا کارشان را به خوبي انجام بدهند و به اهداف شخصي خود نيز دست يابند. در زمان‌هاي مناسب آنها را در تصميم‌گيري‌هايتان شرکت دهيد و احساس مسئوليت و تعلق خاطر را درون تيم خود ايجاد کنيد. اين موارد منجر مي‌شود تا افراد بيشتر درگير کار خود شوند و تلاش بيش‌تري داشته باشند. اعتماد بيش‌تري بين شما و آنها ايجاد شود و ارتباطي قوي با سهامداران و اعضاي تيم‌تان داشته باشيد. همچنين منجر به افزايش نوآوري در مجموعه‌ي شما مي‌شود.رهبري خدمتگزار به جهت ويژگي‌هاي منحصر به فرد مؤثرترين رويکرد رهبري براي ايجاد و توسعه جو اخلاقي در سازمان‌هاي ورزشي است. به همين جهت هدف از پژوهش حاضر بررسي نقش رهبري خدمتگزار در ايجاد جو اخلاقي در سازمان‌هاي ورزشي با ميانجي‌گري اعتماد به رهبر و عدالت سازماني بود. پژوهش حاضر با روش تحقيق توصيفي – از نوع مدل معادلات ساختاري انجام شد. نمونه آماري برابر با جامعه (138=N=n)که شامل کليه کارمندان ادارات ورزش و جوانان شهرستان‌هاي استان کردستان بود. از پرسشنامه‌هاي استاندارد، رهبري خدمتگزار ون‌دريندونک و نايتجن(2011)، عدالت سازماني گولکويت(2001)، اعتماد رابينسون(2012) و جو اخلاقي وانگ و هسي(2012) استفاده شد، روايي صوري و محتوايي پرسشنامه‌ها به وسيله متخصصان و همساني دروني آنها از طريق آلفاي کرونباخ(به ترتيب برابر با 84/0، 80/0، 92/0 و 85/0) و از تحليل عاملي تأييدي براي روايي سازه‌هاي آن و براي تحليل داده‌ها از مدل معادلات ساختاري استفاده گرديد.


منبع : مقاله مدل ويژگي هاي رهبري خدمتگزار

مقاله مدل ويژگي هاي رهبري خدمتگزار

مقاله نظريه هاي رهبـــري خدمتگزار

مقاله محبت در خانواده

مقاله اثر بخشي

مقاله سيستم مديريت شهري

مقاله اعتماد به رهبر

مقاله آميخته بازاريابي

رهبري ,خدمتگزار ,سازماني ,اخلاقي ,مدل ,ايجاد ,رهبري خدمتگزار ,عدالت سازماني ,معادلات ساختاري ,جو اخلاقي ,پژوهش حاضر ,عدالت سازماني ادراک

مشخصات

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

ترجمه مقاله ناردون کلیپ بانک لینک های دانلود فیلم ، دانلود سریال و دانلود آهنگ میباشد. I ❤ Anime تحلیل آماری راهبرد سایت خبری خبرینو آموزش ابتدایی فاضلی negaretbaran مهر بندگی ابر و باد معرفی کالا فروشگاهی علم با ارزش