اين پژوهش از نوع تطبيقي بوده که در آن ويژگيهاي رهبري خدمتگزار از ديدگاه انديشمندان غربي با ديدگاه هاي حضرت علي (ع) مورد مقايسه قرار گرفته است. يافته هاي پژوهش نشان مي دهد که حضرت علي (ع) نه تنها ويژگي هاي چنين رويکرد رهبري را همواره به ساير مديران و رهبران توصيه نموده اند بلکه خود داراي اين ويژگيها بوده اند. اين رويکرد جديد در رهبري مي تواند از زواياي مختلف، نقطه تبادل افکار و بررسي علمي محققان قرار گيردهدف از انجام اين تحقيق، بررسي ارتباط سبک رهبري خدمتگزار با خلاقيت کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان لرستان مي­باشد. نتايج تحقيق نشان مي­ دهد که: ضريب همبستگي بين سبک رهبري خدمتگزار و خلاقيت کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان لرستان در سطح 05 /0 p< برابر 38/0 مي­ باشد که اين آمار نشان­ دهندة ارتباط مثبت و معنادار بين اين دو متغير است. در ا?ن تأث?ر رهبري خدمتگزار بر هشت متغ?ر رفتاري اعضاي ه?ئت علم? و کارکنان دانشگاه زنجان آزمون شده است.


رهبري خدمتگذار


در خصوص رهبري رويکردهاي گوناگوني وجود دارد. يکي از اين رويکرد ها که به تازگي مورد توجه صاحب نظران حوزه مديريت قرارگرفته «رهبري خدمتگزار» است. هدف اين رويکرد ايجاد بهبود در رهبري سازمانها و جوامع مي باشد. رهبران موثر مشتاق خدمتگزاري هستند. آنان داراي ويژگيهايي چون همدلي، دورانديشي، گوش دادن موثر و . مي باشند. در بين همه رهبران بزرگ، شايد کمتر کسي مانند امام علي (ع) را بتوان نام بردکه نمونه عملي يک رهبر خدمتگزار باشد. هدف پژوهش حاضر تعيين مولفه هاي رهبري خدمتگزار از ديدگاه انديشمندان غربي، جستجوي اين ويژگيها در گفتار و رفتار حضرت علي (ع) و طراحي مدل رهبري خدمتگزار بر اساس الگوي عملي رفتار و گفتار ايشان بوده است. اين پژوهش از نوع تطبيقي بوده که در آن ويژگيهاي رهبري خدمتگزار از ديدگاه انديشمندان غربي با ديدگاه هاي حضرت علي (ع) مورد مقايسه قرار گرفته است. يافته هاي پژوهش نشان مي دهد که حضرت علي (ع) نه تنها ويژگي هاي چنين رويکرد رهبري را همواره به ساير مديران و رهبران توصيه نموده اند بلکه خود داراي اين ويژگيها بوده اند. ساير يافته هاي اين پژوهش حاکي از آن است که آن حضرت به غير از ويژگيهاي رهبري خدمتگزار که از سوي انديشمندان غربي مطرح شده است، داراي ويژگيهاي ديگري چون ساده زيستي، اعتماد به نفس، صبر و استقامت، اشاعه معنويت، عدالت، نفوذ بر قلوب، خوش برخوردي، دوستي، برادري و . مي باشند. اين رويکرد جديد در رهبري مي تواند از زواياي مختلف، نقطه تبادل افکار و بررسي علمي محققان قرار گيردهدف از انجام اين تحقيق، بررسي ارتباط سبک رهبري خدمتگزار با خلاقيت کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان لرستان مي­باشد.


منبع : مقاله نظريه هاي رهبـــري خدمتگزار

مقاله مدل ويژگي هاي رهبري خدمتگزار

مقاله نظريه هاي رهبـــري خدمتگزار

مقاله محبت در خانواده

مقاله اثر بخشي

مقاله سيستم مديريت شهري

مقاله اعتماد به رهبر

مقاله آميخته بازاريابي

رهبري ,خدمتگزار ,مي ,رويکرد ,حضرت ,ع ,رهبري خدمتگزار ,علي ع ,حضرت علي ,اين رويکرد ,و جوانان ,جوانان استان لرستان ,خلاقيت کارکنان ادارات ,ويژگيهاي رهبري خدمتگزار ,استان لرستان مي­باشد

مشخصات

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

ترجمه مقاله . گروه بهداشت dekt دانلود کتاب پی دی اف 20615292 دارالترجمه رسمي مطهري 186 goleshamduni arghavanetree روزگـــار نــــــــــو kahrobacoloure